SKELBIMAS VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PALAIKOMOJO GYDYMO IR VIDAUS LIGŲ SKYRIAUS VEDĖJO KONKURSUI

 

Įstaigos pavadinimas:

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė. Adresas: Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, LT-85138, kodas 153083122.

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):

Palaikomojo gydymo ir vidaus ligų skyriaus vedėjas.

Darbo vieta (miestas):

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, LT-85138.

Reikalavimai:

 1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 2. turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą;
 3. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią vidaus ligų gydytojo licenciją;
 4. puikiai mokėti valstybinę kalbą; mokėti anglų kalbą A1.1 lygiu;
 5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūrą, medicinos etiką ir deontologiją, nacionalinę sveikatos koncepciją;
 7. išmanyti darbo saugos ir sveikatos darbe reikalavimus ir/ar būti atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, gebėti valdyti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 9. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 10. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei medicinos dokumentų pildymo reikalavimus;
 11. Turėti ne mažesnę negu 10 metų vadovaujančio darbo patirtį ir ne mažesnę negu 10 metų vidaus ligų gydytojo patirtį.

 

Funkcijos:

 1. turi laikytis ir kontroliuoti, kaip skyriaus darbuotojai laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų, priešgaisrinės saugos ir sanitarinio higieninio režimo taisyklių reikalavimų.

2. savo kompetencijos ribose rengia ir derina įsakymų, atskirų siunčiamų raštų projektus, esant reikalui pateikia juos vadovui tvirtinti.

3. organizuoja diagnostikos ir gydymo protokolų paruošimą ir patvirtinimą.

4. užtikrina dokumentų saugumą.

5. privalo laikytis ir kontroliuoti, kaip skyriaus darbuotojai laikosi profesinės etikos ir deontologijos principų, gerbia pacientų teises, saugo jų medicinines paslaptis.

6. privalo teikti būtinąją medicinos ir jo licencijoje nurodytą medicininę pagalbą pacientams, konsultuoti kitus gydytojus.

7. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities specialistą.

8. bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais.

9. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones.

10. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

11. laikytis Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių;

12. tvarkyti medicinos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

13. taikyti tik Lietuvoje įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus ir to reikalauti iš kitų skyriaus darbuotojų;

14. kvalifikuotai, pagal savo medicinos normos kompetenciją, diagnozuoti ir gydyti ligas, rekomenduoti ir organizuoti profilaktikos priemones, konsultuoja ligonius savo ir kituose skyriuose;

15. tyrimų, gydymo rezultatus, ligos eigą žymėti medicinos dokumentuose, nustatyta tvarka teikti statistikos ir kitus privalomuosius atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldybės gydytojui, Visuomenės sveikatos centrui, teisėsaugos institucijoms, ligoninės sveikatos statistikui, direktoriaus pavaduotojui gydymui, direktoriui.

16. užtikrinti skyriaus darbo organizavimą, darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą visiems jam pavaldiems darbuotojams.

17. organizuoti pūlingų komplikacijų, hospitalinės infekcijos atvejų registraciją, skubų pranešimo užpildymą ir perdavimą Visuomenės sveikatos centrui.

18. privalo laikytis aseptikos ir antiseptikos reikalavimų, prižiūrėti skyriaus medicinos personalą, kad nebūtų nusižengimų įgyvendinant šiuos reikalavimus.

19. organizuoti  gydymo ir profilaktinį skyriaus darbą ir kontroliuoja jo kokybę.

20. rūpintis, kad naujai paguldyti ligoniai būtų apžiūrimi tą pačią dieną darbo laiku, vėliau užtikrina, kad naujai paguldytus ir sunkius ligonius apžiūrėtų dirbantis pagal grafiką gydytojas.

21. užtikrinti dėl būtinosios pagalbos hospitalizuotų ligonių apžiūrą per 30 min., planinių ligonių - per 2 val., kontroliuoja ligos istorijų surašymo kokybę, kad ligos istorijoje būtų surašytas tyrimų ir gydymo planas, per 3 dienas nustatyta klinikinė diagnozė, o jeigu diagnozė neaiški, būtų papildomai sudaromi tyrimų ir gydymo planai ir patvirtina savo parašu kartu su gydančiu gydytoju.

22. užtikrinti kitų skyriuje gydomų pacientų savalaikį ištyrimą, medicinos pagalbos suteikimą ir gydymą pagal esamus resursus.

23. konsultuoti ir kontroliuoti skyriaus gydytojus, kad pagal ligoninės galimybes būtų priimami racionaliausi sprendimai, sudaromi efektyviausi ligonių ištyrimo ir gydymo planai, paruošiami ir direktoriaus patvirtinami pacientų tyrimo, gydymo protokolai.

24. išrašant arba perkeliant ligonį į kitą skyrių ar kitas gydymo įstaigas kartu su gydančiu gydytoju pasirašyti po epikrize.

25. kontroliuoti, kaip gydytojai nustato paslaugų profilius ir parašo jų kodus bei ligų kodus.

26. sekti ir analizuoti bei gerinti skyriaus darbo rodiklius.

27. kontroliuoti, kaip atliekama skyriuje gydomų ligonių laikinojo nedarbingumo ekspertizė, išrašomi nedarbingumo pažymėjimai, jų išdavimo pagrįstumą ir teisingą įforminimą.

28. užtikrinti, kad, esant reikalui, būtų iškviestas konsultantas, suderinus su direktoriaus pavaduotoju gydymui, sukviestas konsiliumas bei, nesant galimybės suteikti ligoniui kvalifikuotą pagalbą skyriuje, organizuoja jo perkėlimą į aukštesnę gydymo įstaigą.

29. kontroliuoti kaip gydytojai sudaro pacientams tyrimų bei gydymo planus ir užtikrina jų vykdymą.

30. rūpintis skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, skyriaus atitikimu nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

31. spręsti darbuotojų užimtumo problemas, skatinti darbuotojų iniciatyvą.

32. kontroliuoti, kad skyriaus personalas laikytųsi darbo grafikų ir darbo laiko. Spręsti darbuotojų tarpusavio konfliktus ir darbuotojų konfliktus su pacientais.

Darbo užmokestis:

               Sutartinis.

Pretendentų atrankos būdas:

Pokalbis žodžiu

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1.Prašymą leisti dalyvauti konkurse (gali būti pildomas vietoje);

2.Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;

3.Gyvenimo aprašymą (CV);

4.Užpildo pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

5.Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės ir įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms eiti.

 

Dokumentai priimami adresu:

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, LT-85138, (Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninė personalo specialistė Galina Kačiulytė) arba siunčiami registruotu laišku (šiuo būdu pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Kontaktinis asmuo: personalo specialistė Galina Kačiulytė.

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Adresas: Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, LT-85138.

Kontaktinis telefonas: 8 425 56572

 

Skelbimas galioja iki: pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną).

Nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos Naujosios Akmenės ligoninės dantų protezavimo kabinete vietoje gydytojo A. Baranausko pradeda dirbti du nauji gydytojai odontologai – ortopedai:

Gydytojas Vidmantas Bradelis dirba kiekvieną pirmadienį nuo 900

Gydytojas Linas Streikus dirba kiekvieną antradienį nuo 900

Dantų protezavimo kabineto veikla lieka nepakitus. Ir toliau bus atliekamos dantų protezavimo paslaugos, kurias kompensuos ligonių kasos. 

Išankstinė registracija nebūtina.

Informacija teikiama TEL.  +370 64546001, 8 425 56559.


Ligoninės administracija

Naujosios Akmenės ligoninės informacija

Skaityti daugiau: Naujosios Akmenės ligoninės informacija

Pradeda dirbti gydytojas oftalmologas

Nuo 2015 m. gegužės mėnesio 15 dienos, (kas antrą penktadienį)  Naujosios Akmenės ligoninės konsultacinėje poliklinikoje pradeda dirbti akių ligų gydytojas Ernestas Vieversys.

Oftalmologo konsultacijai registruotis telefonu (8 425) 56557, su savimi turėti siuntimą.