Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 
VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės-sveikatos centro informacinėje sistemoje tvarkos aprašas

Informuojame, kad įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, Viešojoje įstaigoje Naujosios Akmenės ligoninėje-sveikatos centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu galite telefonu +370 (425) 56527, mob. +370 (698) 53821 arba elektroniniu paštu akmene@nal.lt.